เนื้อหา

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เมืองน่าอยู่

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

"เมืองน่าอยู่"

mung

 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

รายได้ประจำของครัวเรือน

จำนวนผู้มีรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจน

ดัชนีราคาผู้บริโภค

จำนวนประชากรทั้งสิ้น

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน

จำนวนครัวเรือนที่มีการออมเงิน

จำนวนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

จำนวนหนี้สินนอกระบบอย่างเดียว

จำนวนหนี้สินในระบบอย่างเดียว

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นขอจังหวัด(ที่ได้จากการสำรวจโครงการ สศส.)

จำนวผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อประชากร ณ ราคาคงที่ (ต่อคน)

จำนวนแรงงานทั้งสิ้นของจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

จำนวนผู้ว่างงาน (เฉลี่ย 4 ไตรมาส)

กำลังแรงงานในจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

2 ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค/สิ่งแวดล้อม

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าจำแนกเป็นรายอำเภอ

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปา(ส่วนภูมิภาค)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีระบบโทรศัพท์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีคอมพิวเตอร์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายจำแนกตามสถานะของปัญหาความรุนแรง

จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีอาชญากรรมจำแนกตามประเภทความผิด

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

4 การให้บริการด้านสาธารณสุข

จำนวนโรงพยาบาล

จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นรายอำเภอ

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัด

จำนวนประชากรกลางปีของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยความดันของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ

จำนวนทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี และตาย

จำนวนเด็กเกิดมีชีพของจังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี

VC 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนจำแนกตามระดับการศึกษาเขตการปกครองเป็นรายอำเภอ

จำนวนสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ร้อยละของค่าเแลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่ออกเรียนกลางคันจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ

 จำนวนอาจารย์ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายอำเภอ

 VC 6 ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

จำนวนกิจกรรมด้านร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามประเภทความรุนแรง

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัมนาสังคม

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรม ในครอบครัว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมี่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรมในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างศีลธรรม ในครอบครัว
 


ชุดข้อมูลกลาง ขยะ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ


grad5


 

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"เมืองสวยด้วยมือเรา"

grad6

  

Mind Map ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ขยะ"

Gra


 

(ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง : ขยะ

1.ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ


 

 

 

 

 

ชุดข้อมูลกลาง ข้าว

 

ชุดข้อมูลกลางเศรษฐกิจ: ข้าว

              wikorice1

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"ข้าวจังหวัดอ่างทอง"

rice5


Mind Map ด้านเศรษฐกิจ

"ข้าว"

ข้าว 122


 (ร่าง) เมตาดาต้าชุดข้อมูลกลาง: ข้าว

VC1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

        Data1 ชนิดพันธ์ข้าวที่นิยมปลูก

        พื้นที่ Data2 ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

        Data3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

        Data4 พื้นที่ปลูกข้าวที่แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

        ข้อมูลจำนวน 5 แหล่งน้ำ

VC2 การเพิ่มคุณภาพและต้นทุนการผลิต

      ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

      เนื้อที่เนื้อที่ 7 ข้อมูลและเนื้อที่

      Data8 จำนวนเมล็ดข้าวปีที่ปลูกพืช

      ข้อมูล 9 ข้าวเกรียบไร่

     Data10 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

     Data11 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data12 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

     Data13 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

     Data14 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

     Data15 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data16 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data17 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

     Data18 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

     Data19 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

     Data20 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

     Data21 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

     Data22 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

     Data23 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสี สหกรณ์ และโรงสีเอกชน

     Data24 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

     ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 การขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า (Logistics)

     ข้อมูลที่เก็บถังข้าวเกรียบ

     ข้อมูลที่เก็บในเส้นทางการขนส่ง

     Data28 โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

VC6 การพัฒนาระบบการตลาด

     ข้อมูลการตลาดข้าวโพดคั่วของจังหวัด

     Data30 บรรจุภัณฑ์ / ตราสินค้าที่จังหวัดให้การรับรอง

      

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์:ข้าว

Ribbon ขึ้น: การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์: ข้าว

ชุดข้อมูลกลาง ผู้สูงอายุ

 ชุดข้อมูลกลาง : ผู้สูงอายุ 

old 4 

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"ผู้สูงอายุ"

old

 

 

Mind Map ชุดข้อมูลกลาง

"ผู้สูงอายุ"

old-

(ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง : ผู้สูงอายุ

1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

2 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

ชุดข้อมูลกลาง การท่องเที่ยว

 

ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

 

          tour3

 

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง"

tour6

 

Mind Map ชุดข้อมูลกลาง

"การท่องเที่ยว"

    1

(ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง : การท่องเที่ยว

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2.พัฒนาศักยภาพมุคคุเทศก์และบุคลากร

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

6.พัฒนาการตลาด

 


 

Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้3
เมื่อวาน11
อาทิตย์นี้43
เดือนนี้138
ทั้งหมด33476

Powered by Kubik-Rubik.de