รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทองมีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ -สำเนา- ประกาศจังหวัดอ่างทอง ที่ /๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ .................................................................................................. ด้วยจังหวัดอ่างทองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ เหมาจ่าย เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ ราย ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คุณสมบัติทั่วไป (๑) เพศชาย มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (๓) มีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับงานที่จ้างเหมาบริการ (๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะการกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (๑) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เส้นทางอำเภอต่างๆ ในจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างดี (๓) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (๔) มีความขยัน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ไม่ย่อท้อต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๓. ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ? 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางหลังใหม่ชั้นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ภาคเช้าเวลา 08.30 ? 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 ? 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก (5.1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 รูป (5.2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (5.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสำคัญทหารกองเกิน อย่างละ 1 ฉบับ (5.4) สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ (5.5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ? นามสกุล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก คณะกรรมการรับสมัครจะพิจารณาคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. และทำการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ๗. วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยพิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สมัคร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ๘. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อให้ทราบโดยเรียงลำดับที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ๙. การจ้างให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัว เพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 3 ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายอำพล จุมังมอ) สถิติจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้6
เมื่อวาน40
อาทิตย์นี้264
เดือนนี้733
ทั้งหมด24327

Powered by Kubik-Rubik.de