ชุดข้อมูลกลาง ข้าว

 

ชุดข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

              wikorice1

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"ข้าวจังหวัดอ่างทอง"

rice5


Mind  Map ด้านเศรษฐกิจ

"ข้าว"

rice 122


 (ร่าง) Metadata   ชุดข้อมูลกลาง : ข้าว

VC1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

        Data1 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

        Data2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

        Data3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

        Data4 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

        Data5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

VC2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

      Data6 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

      Data7 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวและเนื้อที่เสียหาย

      Data8 จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

      Data9 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data10 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

     Data11 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data12 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

     Data13 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

     Data14 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

     Data15 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data16 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data17 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

     Data18 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

     Data19 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

     Data20 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

     Data21 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

     Data22 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

     Data23 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสี สหกรณ์ และโรงสีเอกชน

     Data24 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

     Data25 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistics)

     Data26 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

     Data27 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

     Data28 โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

VC6 การพัฒนาระบบการตลาด

     Data29 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่่านตลาดกลางของจังหวัด

     Data30 บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

      

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : ข้าว

Ribbon ขึ้น: การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : ข้าว

Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้6
เมื่อวาน40
อาทิตย์นี้264
เดือนนี้733
ทั้งหมด24327

Powered by Kubik-Rubik.de