ชุดข้อมูลกลาง ข้าว

 

ชุดข้อมูลกลางเศรษฐกิจ: ข้าว

              wikorice1

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"ข้าวจังหวัดอ่างทอง"

rice5


Mind Map ด้านเศรษฐกิจ

"ข้าว"

ข้าว 122


 (ร่าง) เมตาดาต้าชุดข้อมูลกลาง: ข้าว

VC1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

        Data1 ชนิดพันธ์ข้าวที่นิยมปลูก

        พื้นที่ Data2 ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

        Data3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

        Data4 พื้นที่ปลูกข้าวที่แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

        ข้อมูลจำนวน 5 แหล่งน้ำ

VC2 การเพิ่มคุณภาพและต้นทุนการผลิต

      ข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

      เนื้อที่เนื้อที่ 7 ข้อมูลและเนื้อที่

      Data8 จำนวนเมล็ดข้าวปีที่ปลูกพืช

      ข้อมูล 9 ข้าวเกรียบไร่

     Data10 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

     Data11 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data12 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

     Data13 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

     Data14 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

     Data15 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data16 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

     Data17 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

     Data18 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

VC3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

     Data19 จำนวนสหกรณ์การเกษตร

     Data20 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

     Data21 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

     Data22 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

VC4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

     Data23 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสี สหกรณ์ และโรงสีเอกชน

     Data24 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

     ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

VC5 การขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า (Logistics)

     ข้อมูลที่เก็บถังข้าวเกรียบ

     ข้อมูลที่เก็บในเส้นทางการขนส่ง

     Data28 โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

VC6 การพัฒนาระบบการตลาด

     ข้อมูลการตลาดข้าวโพดคั่วของจังหวัด

     Data30 บรรจุภัณฑ์ / ตราสินค้าที่จังหวัดให้การรับรอง

      

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์:ข้าว

Ribbon ขึ้น: การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์: ข้าว

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน33
อาทิตย์นี้61
เดือนนี้424
ทั้งหมด27507

Powered by Kubik-Rubik.de