ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เมืองน่าอยู่

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

"เมืองน่าอยู่"

mung

 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

รายได้ประจำของครัวเรือน

จำนวนผู้มีรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจน

ดัชนีราคาผู้บริโภค

จำนวนประชากรทั้งสิ้น

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน

จำนวนครัวเรือนที่มีการออมเงิน

จำนวนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

จำนวนหนี้สินนอกระบบอย่างเดียว

จำนวนหนี้สินในระบบอย่างเดียว

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นขอจังหวัด(ที่ได้จากการสำรวจโครงการ สศส.)

จำนวผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อประชากร ณ ราคาคงที่ (ต่อคน)

จำนวนแรงงานทั้งสิ้นของจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

จำนวนผู้ว่างงาน (เฉลี่ย 4 ไตรมาส)

กำลังแรงงานในจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

2 ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค/สิ่งแวดล้อม

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าจำแนกเป็นรายอำเภอ

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปา(ส่วนภูมิภาค)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีระบบโทรศัพท์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีคอมพิวเตอร์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายจำแนกตามสถานะของปัญหาความรุนแรง

จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีอาชญากรรมจำแนกตามประเภทความผิด

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

4 การให้บริการด้านสาธารณสุข

จำนวนโรงพยาบาล

จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นรายอำเภอ

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัด

จำนวนประชากรกลางปีของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยความดันของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ

จำนวนทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี และตาย

จำนวนเด็กเกิดมีชีพของจังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี

VC 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนจำแนกตามระดับการศึกษาเขตการปกครองเป็นรายอำเภอ

จำนวนสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ร้อยละของค่าเแลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่ออกเรียนกลางคันจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ

 จำนวนอาจารย์ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายอำเภอ

 VC 6 ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

จำนวนกิจกรรมด้านร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามประเภทความรุนแรง

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัมนาสังคม

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรม ในครอบครัว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมี่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรมในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างศีลธรรม ในครอบครัว
 


Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้6
เมื่อวาน40
อาทิตย์นี้264
เดือนนี้733
ทั้งหมด24327

Powered by Kubik-Rubik.de