ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เมืองน่าอยู่

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

"เมืองน่าอยู่"

mung

 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

รายได้ประจำของครัวเรือน

จำนวนผู้มีรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจน

ดัชนีราคาผู้บริโภค

จำนวนประชากรทั้งสิ้น

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน

จำนวนครัวเรือนที่มีการออมเงิน

จำนวนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

จำนวนหนี้สินนอกระบบอย่างเดียว

จำนวนหนี้สินในระบบอย่างเดียว

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นขอจังหวัด(ที่ได้จากการสำรวจโครงการ สศส.)

จำนวผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อประชากร ณ ราคาคงที่ (ต่อคน)

จำนวนแรงงานทั้งสิ้นของจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

จำนวนผู้ว่างงาน (เฉลี่ย 4 ไตรมาส)

กำลังแรงงานในจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

2 ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค/สิ่งแวดล้อม

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าจำแนกเป็นรายอำเภอ

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปา(ส่วนภูมิภาค)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีระบบโทรศัพท์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีคอมพิวเตอร์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายจำแนกตามสถานะของปัญหาความรุนแรง

จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีอาชญากรรมจำแนกตามประเภทความผิด

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

4 การให้บริการด้านสาธารณสุข

จำนวนโรงพยาบาล

จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นรายอำเภอ

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัด

จำนวนประชากรกลางปีของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยความดันของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ

จำนวนทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี และตาย

จำนวนเด็กเกิดมีชีพของจังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี

VC 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนจำแนกตามระดับการศึกษาเขตการปกครองเป็นรายอำเภอ

จำนวนสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ร้อยละของค่าเแลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่ออกเรียนกลางคันจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ

 จำนวนอาจารย์ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายอำเภอ

 VC 6 ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

จำนวนกิจกรรมด้านร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามประเภทความรุนแรง

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัมนาสังคม

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรม ในครอบครัว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมี่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรมในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างศีลธรรม ในครอบครัว
 


บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน33
อาทิตย์นี้61
เดือนนี้424
ทั้งหมด27507

Powered by Kubik-Rubik.de