ชุดข้อมูลผู้สูงอายุ


    

รายการข้อมูล 

ปีที่จัดเก็บ

1

จำนวนประชากรทั้งจังหวัด                            

   

2559-2561

  

2

จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ได้ตามกำหนด


2559-2561


3

จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป


2561


4

จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน


2559


5

จำนวนผู้สูงอายุไม่มีบัตรประชาชน


    2559


6

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

 2558-2561


7

ำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ


 2559-2561


8

จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน


 2559-2561


9

จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย


 2559-2560


10

จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง_ไม่มีผู้ดูแล_ถูกทอดทิ้ง


 2559-2560


11

จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส


 2559-2560


12

จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก


 2559-2560


13

จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน_ยากลำบาก


 2559-2560


14

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง

คนพิการ และจิตเวช


 2559-2560


15

จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ


 2559-2561


16

จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถ

เข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว


 2557-2560


17

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ


 2559-2561


18

จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ_กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)


      -


19

จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานรายได้เลี้ยงตนเอง_ครอบครัว


 2556-2560 


20

จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ 

และสมควรได้รับความช่วยเหลือ


      -


21

จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน


 2559-2560


22

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตร

ประจำวันขั้นพื้นฐาน


      -


23

จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์


 2559-2560


24

จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์


      -


25

จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง_ติดบ้าน


 2559-2560


26

จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน


 2559-2560


27

จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์


2559-2560


28

จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ


    2561


29

จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ


2558-2561


30

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมชมรมหรือกลุ่ม


    2561


31

จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ


 2558-2561


             

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้22
เมื่อวาน117
อาทิตย์นี้246
เดือนนี้3538
ทั้งหมด62065

Powered by Kubik-Rubik.de

ผู้เข้าชม/สมาชิกออนไลน์

We have 23 guests and no members online

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล