ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ข้าว

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

"ข้าว"

 rice 1

1 การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าว

จำนวนเกษตรกรที่เข้าโครงการรับรองมาตรฐาน GAP

จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP

ปริมาณผลผลิตข้าวของจังหวัด

ปริมาณผลผลิตข้าวที่เข้าโครงการรับรองมาตรฐาน GAP

จำนวนเกษตรกรที่มีการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้

จำนวนงานวิจัยที่จัดทำในพื้นที่

ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นจากการวิจัย

ปริมาณผลผลิตข้าวที่เข้าโครงการรับรองมาตรฐาน GMP

2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

 

ต้นทุนการปลูกข้าว

ปริมาณผลผลิตต่อไร่

ปริมาณการเพาะปลูกข้าวจำแนกตามพันธุ์

3 การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

 

จำนวนโรงสีข้าว

จำนวนโรงสีที่รับแปรรูปข้าวปลอดภัย

จำนวนโรงสีที่รับแปรรูปข้าวปลอดภัย

4 การพัฒนาระบบตลาดและการบริหารจัดการ การขนส่งสินค้า

 

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวในรอบการผลิต

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวปลอดภัยในรอบการผลิต

ผลผลิตข้าวปลอดภัย

ผลผลิตข้าวทั้งจังหวัด

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ one day trip (ไหว้พระ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน)

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

"การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ one day trip (ไหว้พระ เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน)"

rice

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

จำนวนจุดบริการสารสนเทศให้แก่นักท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม Web site ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนประเภทเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว

จำนวนโรงแรมในจังหวัดที่มีบริการจองห้องพักทาง internet

จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต้นทุนการเพาะปลูกข้าวในรอบการผลิต

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ทั้งที่มาเอง/ผ่านทัวร์)

จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ(ทั้งที่มาเอง/ผ่านทัวร์)

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ชุมชน

2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ และบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว

จำนวนแผนงาน/กิจกรรมในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

จำนวนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยวอาสาจากกลุ่มชุมชน/กลุ่มเยาวชนในจังหวัด

3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง

จำนวนป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว

จำนวนห้องน้ำสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนเงินงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว

ปริมาณขยะจากการท่องเที่ยว

จำนวนจุดทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวต่อพื้นที่ท่องเที่ยว

4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง

จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

จำนวนครั้งของการออกตรวจสุขลักษณะความสะอาดปลอดภัยของร้านอาหาร

จำนวนโรงแรม/ที่พัก ที่ได้รับการตรวจด้านสุขอนามัย

จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน/โดดเด่น

จำนวนแหล่ง/สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัด

6 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

จำนวนนักท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยว

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว

จำนวนช่องทางที่เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว/กิจกรรมการท่องเที่ยว

ความถี่ในการประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeLast modified 
Download this file (rz.txt)HackedY0 Kb05/28/17 23:10Update this file (rz.txt)

ชุดข้อมูลกลาง ขยะ

ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ


grad5


 

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"เมืองสวยด้วยมือเรา"

grad6

  

Mind Map ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ขยะ"

Gra


 

(ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง : ขยะ

1.ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ

2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ


 

 

 

 

 

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เมืองน่าอยู่

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

"เมืองน่าอยู่"

mung

 

1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้

จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

รายได้ประจำของครัวเรือน

จำนวนผู้มีรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจน

ดัชนีราคาผู้บริโภค

จำนวนประชากรทั้งสิ้น

จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน

จำนวนครัวเรือนที่มีการออมเงิน

จำนวนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ

จำนวนหนี้สินนอกระบบอย่างเดียว

จำนวนหนี้สินในระบบอย่างเดียว

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นขอจังหวัด(ที่ได้จากการสำรวจโครงการ สศส.)

จำนวผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อประชากร ณ ราคาคงที่ (ต่อคน)

จำนวนแรงงานทั้งสิ้นของจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

จำนวนผู้ว่างงาน (เฉลี่ย 4 ไตรมาส)

กำลังแรงงานในจังหวัด (เฉลี่ยว 4 ไตรมาส)

2 ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค/สิ่งแวดล้อม

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าจำแนกเป็นรายอำเภอ

จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปา(ส่วนภูมิภาค)

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีระบบโทรศัพท์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีคอมพิวเตอร์

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายจำแนกตามสถานะของปัญหาความรุนแรง

จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีอาชญากรรมจำแนกตามประเภทความผิด

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

4 การให้บริการด้านสาธารณสุข

จำนวนโรงพยาบาล

จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นรายอำเภอ

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานของจังหวัด

จำนวนประชากรกลางปีของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยความดันของจังหวัด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ

จำนวนทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี และตาย

จำนวนเด็กเกิดมีชีพของจังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี

VC 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนจำแนกตามระดับการศึกษาเขตการปกครองเป็นรายอำเภอ

จำนวนสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

ร้อยละของค่าเแลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่ออกเรียนกลางคันจำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ เป็นรายอำเภอ

 จำนวนอาจารย์ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายอำเภอ

 VC 6 ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

จำนวนกิจกรรมด้านร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามประเภทความรุนแรง

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมเพื่อการพัมนาสังคม

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรม ในครอบครัว

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมี่ส่งเสริมการสร้างศีลธรรม จริยธรรมในครอบครัว

จำนวน อปท. ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างศีลธรรม ในครอบครัว
 


ชุดข้อมูลกลาง ผู้สูงอายุ

 ชุดข้อมูลกลาง : ผู้สูงอายุ 

old 4 

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ Infographic

"ผู้สูงอายุ"

old

 

 

Mind Map ชุดข้อมูลกลาง

"ผู้สูงอายุ"

old-

(ร่าง) Metadata ชุดข้อมูลกลาง : ผู้สูงอายุ

1.การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

2 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

Login Form

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้6
เมื่อวาน40
อาทิตย์นี้264
เดือนนี้733
ทั้งหมด24327

Powered by Kubik-Rubik.de